Jadwal Ujian Pendahuluan Disertasi

Nama

: MUSTAFA ALI EM ALMAGDUB
Hari/Tanggal : RABU, 02 AGUSTUS 2017
Pukul

: 08.30 WIB

Judul Tesis
: جريمة الإهمال وعقوباتها: دراسة مقارنة بينلاالشريعة الإسلامية والقانون الليبي والقانون الإندونيسي
Penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA
  : Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
  : Prof. Dr. Sukron Kamil, MA

  Prof. Dr. Zaitunah Subhan