Jadwal Ujian Pendahuluan Tesis

Nama

RABITUL UMAM
Hari/Tanggal : SELASA, 02 JANUARI 2018
Pukul

: 08.30 WIB

Judul Tesis
: Melacak Tipologi Pendekatan Penafsiran Mohammad Natsir
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Dr. Yusuf Rahman, MA
  Dr. Hamka Hasan, MA
  : Dr. Kusmana, MA

 

Jadwal Ujian Tesis

Nama

YUNI PUJI ASTUTI
Hari/Tanggal : SELASA, 02 JANUARI 2018
Pukul

: 13.30 WIB

Judul Tesis
: Sistem Cold Chain Vaksin dalam Perspektif Medis dan Islam
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Dr. Yusuf Rahman, MA
  : Prof. Dr. Arif Sumantri, M.Kes
  : Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA
  Dr. dr. Endy Muhammad Astiwara, MA