Jadwal Ujian Pendahuluan Disertasi

Nama

: FIRMAN MANSIR
Hari/Tanggal : JUMAT, 13 OKTOBER 2017
Pukul

: 08.30 WIB

Judul Tesis
: MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI ISLAM (STUDI PADA UMI DAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR)
Penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Husni Rahim
  : Prof. Dr. Suwito, MA;
  : Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag
  Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA
  Prof. Dr. Sutjipto

 

Jadwal Ujian Pendahuluan

Nama

: ASEP SOLEH SOLAHUDIN
Hari/Tanggal : JUMAT, 13 OKTOBER 2017
Pukul

: 14.00 WIB

Judul Tesis
: PEMIKIRAN PEMBAHARUAN KEAGAMAAN NURCHOLISH MADJID (1939-2005)
Penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Abuddin Nata, MA
  : Prof. Dr. Didin Saepudin, MA
  : Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA
  Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA
  Prof. Dr. Abdul Hadi WM