Jadwal Ujian Pendahuluan Disertasi

Nama

: AHMAD MUJAHID
Hari/Tanggal : KAMIS, 18 JANUARI 2018
Pukul

: 08.30 WIB

Judul Disertasi
: Penafsiran Sa’īd Ḥawwā terhadap Ayat-ayat Politik dalam Kitab al-Asās fī al-Tafsīr
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA
  : Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA
  : Prof. Dr. M. Ishom Yusqi, MA

 

Jadwal Ujian Pendahuluan Disertasi

Nama

MAUIDLOTUN NISA
Hari/Tanggal : KAMIS, 18 JANUARI 2018
Pukul

: 13.30 WIB

Judul Disertasi
: Politik Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi (Analisis Wacana atas Program Studi Bahasa Arab di UIN Jakarta dan UI)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA
  : Prof. Dr. Sukron Kamil, MA
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Suwito, MA
  : Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd