Jadwal Ujian Promosi Doktor

Nama

KOIDAH
Hari/Tanggal : RABU, 14 FEBRUARI 2018
Pukul

: 13.30 WIB

Judul Disertasi
: Implementasi Budaya Toleransi dalam Pendidikan Agama (Analisis pada Siswa SMA di Cirebon Jawa Barat)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Suwito, MA
  : Prof. Dr. Husni Rahim
  Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag
  Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag

 

Jadwal Ujian Promosi Doktor

Nama

AHMAD MUJAHID
Hari/Tanggal : RABU, 14 FEBRUARI 2018
Pukul

: 15.30 WIB

Judul Disertasi
Penafsiran Sa’īd Ḥawwā terhadap Ayat-ayat Politik dalam Kitab al-Asās fī al-Tafsīr
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA
  : Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA
  : Prof. Dr. Didin Saepudin, MA