Jadwal Ujian Pendahuluan Disertasi

Nama

: KOIDAH
Hari/Tanggal : JUMAT, 17 NOVEMBER 2017
Pukul

: 08.30 WIB

Judul Tesis
: Pendidikan Toleransi Beragama pada Remaja Pasca Orde Baru (Analisis pada Aktivis Remaja Muslim di Cirebon Jawa Barat)
Penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Suwito, MA
  : Prof. Dr. Husni Rahim
  : Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag
  : Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag