Jadwal Ujian Promosi Doktor

Nama

: FAHRUL ABD. MUID
Hari/Tanggal : SENIN, 11 DESEMBER 2017
Pukul

: 09.00 WIB

Judul Tesis
: Ayat-ayat Kelautan dalam Tafsir Al-Mishbāḥ
Penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Zaitunah Subhan
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA
  : Prof. Dr. Salman Harun
  Prof. Dr. Didin Saepudin, MA

 

Jadwal Ujian Promosi Doktor

Nama

: ARHANUDIN
Hari/Tanggal : SENIN, 11 DESEMBER 2017
Pukul

: 15.30 WIB

Judul Tesis
: Pendidikan Agama Lintas Iman: Studi Komparatif Model Pendidikan Lintas Iman di Interfidei Yogyakarta, ICRP Jakarta, dan Jakatarub Bandung
Penguji Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA
  : Prof. Dr. Suwito, MA
  : Prof. Dr. Abuddin Nata, MA
  : Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag
  : Prof. Dr. Sutjipto